วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ใบงาน

ใบงาน
การบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4     เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน
ชื่อ..........................................................................................................ชั้น.......................เลขที่...............

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่าย  ของตนเอง  ลงในแบบบันทึกแล้วตอบคำถาม

บันทึกรายรับ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ......... ถึง  วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.........
ลำดับที่
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
รวมจำนวนเงิน1.1          ใน  1  วัน  นักเรียนมีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.2          ใน 1 สัปดาห์  นักเรียนมีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.3           นักเรียนเหลือเงินหรือไม่...........................................เท่าไร.................................................................
 เพราะอะไร..........................................................................................................................................
1.4           ถ้านักเรียนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  จะเกิดผลอย่างไร
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
1.5          การบันทึกรายรับ รายจ่าย  มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
             .............................................................................................................................................................
1.6          การวางแผนการใช้เงิน  เพื่อให้เกิดความพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
         .............................................................................................................................................................


ใบงาน
การบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4     เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน
ชื่อ..........................................................................................................ชั้น.......................เลขที่...............

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่าย  ของครอบครัวใน  1  สัปดาห์   ลงในแบบบันทึกแล้ว
                ตอบคำถาม

บันทึกรายรับ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ......... ถึง  วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.........
ลำดับที่
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
รวมจำนวนเงิน1.1      ใน  1  สัปดาห์  บิดามีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.2      ใน  1  สัปดาห์  มารดามีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.3       ครอบครัวนักเรียนเหลือเงินหรือไม่...........................เท่าไร.................................................................
            เพราะอะไร..........................................................................................................................................
1.4       ถ้าครอบครัวมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  จะเกิดผลอย่างไร
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
1.5      การบันทึกรายรับ รายจ่าย  มีประโยชน์ต่อครอบครัวของนักเรียนอย่างไร
           .............................................................................................................................................................
1.6      การใช้เงินแบบพอเพียงควรวางแผนการใช้เงิน  เพื่อให้เกิดความพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
       .............................................................................................................................................................

แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  พุทธพิสัย  และด้านทักษะพิสัย
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4     เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน

เลขที่
ชื่อ - สกุล
ความเรียบร้อย
ส่งงานทันเวลา
สื่อความหมาย
ที่ชัดเจน
สรุป
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ผ่าน
ไม่ผ่าน             
เกณฑ์การประเมิน
                ระดับ     2          =         ดี
                ระดับ     1          =         พอใช้
                ระดับ     0          =         ควรปรับปรุง
                ผู้ที่ได้ระดับ   1   ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน